Vælg venligst region  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Om ISS DK

Etisk regelsæt for samarbejdspartnere/leverandører

Etisk regelsæt / Værdier og adfærdsregler - ISS
ISS Facility Services A/S er Danmarks største facility services virksomhed med ca. 7.500 medarbejdere og flere end 3.000 kunder. 
Download etisk regelsæt 

ISS hjælper private og offentlige virksomheder og myndigheder med at fokusere på deres kerneforretning ved at løse en lang række serviceopgaver indenfor rengøring, ejendomsdrift, catering, support services, security og facility management.

Vores værdier er grundlaget for alt, hvad vi gør. De er skabt og formet gennem mere end hundrede års ISS historie. Og de vejleder os fortsat mere end noget andet. Vores værdier er:
Ærlighed – vi viser respekt, entreprenørånd – vi handler, ansvarlighed – vi tager ansvar, kvalitet – vi leverer.

Med disse kerneværdier ønsker vi at forpligte os til at handle ansvarligt og altid tage hensyn til mennesker og miljø. Med vores etiske, sociale og miljømæssige standarder, vil ISS Facility Services A/S præcisere de generelle krav, som vi forventer, at vores samarbejdspartnere overholder.

Generelle krav

Vi forventer, at vore samarbejdspartnere, kunder og leverandører overholder nationale love og bestemmelser såvel som de principper, der er udtrykt i dette etiske regelsæt. En samarbejdspartner til ISS Facility Services A/S, skal handle som en ansvarlig virksomhed i alle de samfund, hvor vi har aktiviteter, ligesom at ISS’ sociale, miljømæssige og etiske forpligtelser skal afspejle sig hos samarbejdspartneren og i dennes relationer til kunder, medarbejdere, leverandører og andre interessenter.

Vores forretning er baseret på et princip om, at indtægt og vækst går hånd i hånd med etisk ansvarlighed.

Derfor har vi underskrevet FN Global Compact og udviklet en code of conduct, som vores samarbejdspartnere har pligt til at overholde.
Vi forventer, at vores samarbejdspartnere sikrer, at dennes eventuelle af ISS godkendte underleverandører er bekendt med og efterlever principperne, der udtrykkes i dette regelsæt.


Særlige krav


Vi forventer, at vores samarbejdspartnere overholder alle love og bestemmelser om løn og arbejdstid, også hvad angår mindsteløn, overtidsbetaling, sygefravær, akkord og andre former for kompensation
Vi forventer, at vores samarbejdspartnere ikke kræver, at ansatte arbejder mere end højst 48 timer om ugen, inklusiv overtid. Hvis lokal lovgivning/kollektive overenskomster foreskriver kortere arbejdstid, skal sådan lovgivning overholdes. Ansatte skal have krav på mindst én fridag inden for hver periode på syv dage. Hvis lovgivning/kollektiv overenskomster foreskriver andet, skal dette overholdes.
Vi forventer, at vores samarbejdspartnere tillader ansatte og andre tilknyttede medarbejdere frit at organisere sig i lovlige fagforeninger og at deltage i overenskomstforhandlinger efter eget valg.
Vi forventer, at vores samarbejdspartnere undlader at diskriminere på baggrund af personlige karakteristika i forbindelse med samarbejde, ansættelse, kompensation, uddannelsesmuligheder, forfremmelse, afskedigelse eller fratrædelse.
Vi forventer, at vores samarbejdspartnere ikke anvender eller tillader anvendelse af fysisk afstraffelse eller anden form for mental eller fysisk tvang, disciplinære foranstaltninger eller sexchikane.

Vi forventer, at vores samarbejdspartnere ikke har nogen ansatte under 15. Samarbejdspartneren bør fritage ungarbejdere i den lovlige arbejdsalder op til 18 år fra enhver form for ansættelse eller arbejde, som i form af dets beskaffenhed, eller de omstændigheder det udføres i, kan være til fare for deres sundhed, sikkerhed eller moral.
Hvis det konstateres, at et barn udfører arbejde, skal samarbejdspartneren handle i barnets interesse.
Ethvert tiltag skal forbedre, ikke forringe, barnets situation.

Tvangsarbejde, gældsarbejde, uopsigelige arbejdskontrakter eller fangers ufrivillige arbejdskraft må samarbejdspartneren ikke benytte.

Vi forventer, at vores samarbejdspartnere sørger for sunde og sikre arbejdsforhold og tager alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de ansatte mod arbejdsrelaterede farer og forventede farlige situationer på arbejdspladsen.
Samarbejdspartneren skal overholde alle gældende lokale love og bestemmelser for at undgå ulykker og sundhedsskader som skyldes, er forbundet med eller opstået under arbejde for samarbejdspartneren.
Vi forventer, at vores samarbejdspartnere til stadighed forbedrer arbejdsforholdende og reducerer arbejdsrelaterede risici og farer, f.eks. ved at sætte mål og yde nødvendig og passende uddannelse.

Vi forventer den højeste grad af integritet og hæderlighed i alle forretningsaktiviteter. Samarbejdspartneren skal undgå enhver form for korruption, direkte såvel som indirekte, inklusiv afpresning, bedrageri og bestikkelse og er forpligtet til at bekæmpe den slags praksis.
Vi forventer, at samarbejdspartneren overholder alle relevante lokale og nationale bestemmelser samt tilstræber at minimere skadelige indvirkninger på miljøet.